کاهش تولید فلوله

کاهش تولید فلوله

تولید و فروش محصولات شرکت لوله وماشين سازی ايران (فلوله) به دلیل قطع گاز کاهش یافت.