طرح دعوی و شکایت علیه فلات

طرح دعوی و شکایت علیه فلات

شرکت گروه سرمايه گذاری صنايع و معادن فلات ايرانيان (فلات) از بازداشت اسناد مالکیت 4 واحد اداری متعلق به شرکت و انتقال آن به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران خبر داد.