هیئت مدیره فغدیر معرفی شد

هیئت مدیره فغدیر معرفی شد

شرکت آهن فولاد غدیر تغییرات بوجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره و اعضای آن را به اطلاع سهامداران رساند.