هیئت مدیره غگرجی معرفی شد

هیئت مدیره غگرجی معرفی شد

شرکت بیسکویت گرجی (غگرجی) سهامداران را در جریان تغییرات به وجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت قرار داد.