انتشار اوراق توسط عالیس

انتشار اوراق توسط عالیس

شرکت بهار رز عالیس چناران (عالیس) جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز تولید شرکت در نظر دارد ائراق بدهی منتشر کند.