انتشارصکوک 1500میلیاردریالی در فرابورس
تامین سرمایه تمدن به حمایت از تولید ادامه می دهد

انتشارصکوک 1500میلیاردریالی در فرابورس

شرکت تامین سرمایه تمدن در سال مهار تورم و رشد تولید، حمایت از تولید با تسریع درروند تامین مالی شرکت های تولیدی را در دستور کار قرارداده است .