شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت دارای بازارگردان شدند
مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه خبر داد:

شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت دارای بازارگردان شدند

فرآیند شروع به کار این صندوق بازارگردانی که شامل تاسیس، ثبت، اخذ مجوز فعالیت، امور مربوط به سپرده گذاری و سجام، صدور کد بورسی، انتقال دارایی ها، تعریف کد مختص هر شرکت، افتتاح حساب بانکی مختص هر شرکت و... به صورت کامل انجام شده است و صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه به عنوان مدیر صندوق مذکور آماده است تا با تعیین تکلیف وضعیت بازگشایی شرکت‌های استانی سهام عدالت، عملیات بازارگردانی آنها را آغاز کند.