هیئت مدیره شکبیر معرفی شد

هیئت مدیره شکبیر معرفی شد

شرکت پتروشیمی امیرکبیر تغییرات به وجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت را به اطلاع سهامداران رساند.