نفوذ شمواد به بازارهای خارجی

نفوذ شمواد به بازارهای خارجی

شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعی (شمواد) در پایان ماه هفتم از سال مالی جاری (پایان سال مالی1402/06/31) 882 میلیارد تومان فروش داشته است.