نفوذ شمواد به بازارهای خارجی

نفوذ شمواد به بازارهای خارجی

شرکت توليد مواد اوليه الياف مصنوعی (شمواد) در پایان ماه هفتم از سال مالی جاری (پایان سال مالی1402/06/31) 882 میلیارد تومان فروش داشته است.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ