سهامداران سکرد بخوانند

سهامداران سکرد بخوانند

شرکت سیمان کردستان (سکرد) زمان پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 1402/06/31 را به اطلاع سهامداران رساند.