افزایش سرمایه 1500 درصدی سقاین

افزایش سرمایه 1500 درصدی سقاین

افزایش سرمایه 1500 درصدی سقاین از محل سود انباشته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و آورده نقدی در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.