سعید اسلامی

 

سعید اسلامی، عضو سابق شورای عالی بورس می باشد.