سدشت مجمع دارد

سدشت مجمع دارد

شرکت صنایع سیمان دشتستان (سدشت) در نظر دارد مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت را در روز یکشنبه 5 آذر ماه برگزار کند.

در یک روز دو مجمع برای سدشت

در یک روز دو مجمع برای سدشت

شرکت سیمان دشتستان (سدشت) در نظر دارد دو مجمع عادی سالیانه و عمومی فوق العاده شرکت را در 22 آبان ماه برگزار کند.