سهامداران حقوقی ساروج بخوانند

سهامداران حقوقی ساروج بخوانند

شرکت بین المللی ساروج بوشهر زمان پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به آذر 1401 با درج اطلاعیه ای به اطلاع سهامداران حقوقی رساند.