هر سهم زفجر چقدر سود ساخت؟

هر سهم زفجر چقدر سود ساخت؟

شرکت کشاورزی و دمپروری فجر اصفهان (زفجر) در دوره 6 ماهه منتهی به شهریور 1402 به ازای هر سهم 160 تومان سود ثبت کرده است.