اعضای هیئت مدیره رکیش معرفی شد

اعضای هیئت مدیره رکیش معرفی شد

شرکت کارت اعتباری ایران کیش (رکیش) سهامداران را در جریان آخرین تغییرات به وجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت قرار داد.