دفرا مجمع برگزار می کند

دفرا مجمع برگزار می کند

شرکت فراورده های تزريقی و دارويی ايران (دفرا) در نظر دارد مجمع عمومی فوق العاده شرکت را روز چهارشنبه 13 دی ماه برگزار کند.