افشای ب دعبید چه بود؟

افشای ب دعبید چه بود؟

شرکت داروسازی دکتر عبيدی (دعبید) برای تامین مالی شرکت دست به انتشار اوراق مرابحه زده است.