دتهران به مجمع می رود

دتهران به مجمع می رود

مجمع عمومی فوق العاده شرکت داروسازی تهران (دتهران) روز دوشنبه 7 اسفند ماه برگزار می شود.