افزایش فروش 183 درصدی دبالک

افزایش فروش 183 درصدی دبالک

شرکت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک از افزایش فروش 183 درصدی در یک ماه و 146 درصدی در 9 ماهه سال مالی خبر داد.