تغییر در هیئت مدیره خکار

تغییر در هیئت مدیره خکار

شرکت ایرکا پارت صنعت تغییرات بوجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت را به اطلاع سهامداران رساند.