حتاید مزایده دارد

حتاید مزایده دارد

شرکت تايد واتر خاورميانه (حتاید) در نظر دارد یک قطعه زمین ملکی شرکت را از طریق مزایده واگذار نماید.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ