هیئت مدیره حآفرین معرفی شد

هیئت مدیره حآفرین معرفی شد

شرکت ریل پرداز نو آفرین آخرین تغییرات بوجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت را به اطلاع سهامداران رساند.