ثنوسا در دادگاه محکوم شد

ثنوسا در دادگاه محکوم شد

شرکت نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا) از محکومیت شرکت به پرداخت مانده طلب پیمانکار به مبلغ 350 میلیارد ریال، خبر داد.