نتیجه مزایده ثنظام چه شد؟

نتیجه مزایده ثنظام چه شد؟

شرکت سرمايه گذاری ساختمانی نظام مهندسی ايران (ثنظام) مزایده فروش یک واحد آپارتمان واقع در رامسر را برگزار کرد و نتیجه مزایده را 1402/08/30 اعلام کرد.

ثنظام مزایده دارد

ثنظام مزایده دارد

ثنظام از برگزاری مزایده عمومی برای واحد مسکونی واقع در رامسر و پیش فروش برای واحد مسکونی واقع در تهران خبر داد.