تمدید فراخوان ثنام

تمدید فراخوان ثنام

شرکت سرمايه گذاری ساختمانی بين المللی نام آوران مهندسی (ثنام) فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع اداری نام آوران زرتشت را تمدید کرد.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ