افزایش فروش 69 درصدی ثشرق

افزایش فروش 69 درصدی ثشرق

شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق از افزایش فروش 69 درصدی ثشرق در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریورماه سال جاری خبر داد.