عرضه اولیه سهام ثجنوب آغاز شد

عرضه اولیه سهام ثجنوب آغاز شد

شرایط عرضه اولیه سهام سرمایه گذاری مسکن جنوب "ثجنوب" با سفارش گیری از ساعت ۹:۳۰ به روش حراج به سرمایه گذاران واجد شرایط اعلام شد.