ثتوسا به مجمع می رود

ثتوسا به مجمع می رود

شرکت سرمايه گذاری توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) در نظر دارد مجمع عمومی فوق العاده این شرکت را در روز سه شنبه 23 بهمن ماه برگزار کند.

تغییر سهامدار عمده ثتوسا

تغییر سهامدار عمده ثتوسا

شرکت سرمايه گذاری توسعه و عمران استان اردبيل (ثتوسا) از تغییر سهامدار عمده شرکت با درصد سهم 32.26 درصد سهم خبر داد.