صدور مجوز سازمان بورس برای تامین مالی یک استارتاپ

صدور مجوز سازمان بورس برای تامین مالی یک استارتاپ

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت دانش بنیان «فناوران ایده پرداز صبا» به مبلغ 3هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از امروز سه شنبه 29آذر ماه 1401به مدت سه روز کاری آغاز شد.