“تاپیکو” شفاف سازی کرد

“تاپیکو” شفاف سازی کرد

شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين "تاپیکو" در خصوص اطلاعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 9 ماھه شفاف سازی کرد.