تابا مزایده برگزار می کند

تابا مزایده برگزار می کند

شرکت تابان نیروی سپاهان (تابا) مزایده ای جهت فروش کل سهام متعلق به شرکت گسترش مواد پیشرفته مغناطیسی تابان (سهامی خاص) را برگزار می کند.