نتیجه دادگاه بهپاک چه شد؟

نتیجه دادگاه بهپاک چه شد؟

شرکت روغن طلایی نیشابور از شرکت صنعتی بهپاک (بهپاک) و شرکت نظیر واله خاورمیانه به دلیل عدم تحویل استحصالات 2998تن (اعم از روغن خام سویا و کنجاله سویا ) به طرح شکایت اقدام نموده است.