هیئت مدیره بمیلا معرفی شد

هیئت مدیره بمیلا معرفی شد

شرکت توسعه سرمايه گذاری ميلاد پارس (بمیلا) سهامداران را در جریان آخرین تغییرات به وجود آمده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت قرار داد.