هیئت مدیره بزاگرس معرفی شد

هیئت مدیره بزاگرس معرفی شد

شرکت تولید و مدیریت نیروگاه ‌زاگرس کوثر (بزاگرس) تغییرات ایجاد شده در ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت را به اطلاع سهامداران رساند.