ظرفیت تولید برق افزایش یافت
در پایان سومین ماه سال‌جاری؛

ظرفیت تولید برق افزایش یافت

در پایان سومین ماه سال‌جاری، ظرفیت اسمی تولید برق کشور به ۹۱ هزار و ۱۳۱ مگاوات رسید که حاکی از افزایش ظرفیت تولید برق دارد.