بابک سعیدی

بابک سعیدی

بابک سعیدی، مدیرعامل سابق گروه توسعه ملی می باشد.