اقدام حمایتی یک بخش خصوصی از سهامداران
در سررسید بزرگترین انتشار اوراق بیمه سهام

اقدام حمایتی یک بخش خصوصی از سهامداران

گروه صنعتی گلرنگ در  سررسید  اوراق  بیمه سهام نسبت به اعمال اختیار فروش تبعی با روش اعمال فیزیکی و به ارزش مبلغ حدود ۱۵۵۰میلیارد تومان اقدام کرد.

نیلی

کیش اینوکس

بانک توسعه تعاون

کارگزاری بانک سپه

کارگزاری بانک صادرات

ملل

پراپ تریدینگ