تعهداتی جدید برای امین

تعهداتی جدید برای امین

شرکت تامین سرمایه امین از پذیرش تعهد بازارگردانی و پذیره نویسی اوراق مرابحه شرکت سرمایه گذاری و انبوه سازی پارس میکا کیش خبر داد.