امین دامچه: پولِ بورس به بازار مسکن رفته است
نمادها جانی برای رشد ندارند

امین دامچه: پولِ بورس به بازار مسکن رفته است

امین دامچه مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری کاریزما معتقد است که نقدینگی خارج شده از بورس راهی بازار مسکن شده و سهام ارزنده در بازار سرمایه خریدار ندارد.

نیلی

کارگزاری بانک صادرات

کارگزاری بانک صادرات

پراپ تریدینگ

کمان