حفظ منافع سهامداران با راه‌اندازی سوت‌زنی
کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

حفظ منافع سهامداران با راه‌اندازی سوت‌زنی

کارشناس بازار سرمایه گفت: سوت‌زنی می تواند انگیزه کافی باشد تا افرادی که از این موارد اطلاع دارند بتوانند منافع کلیه سهامداران را با این اطلاعات حفظ کنند.