حقوق کارگران افزایش می یابد؟

حقوق کارگران افزایش می یابد؟

کارگران درخواست افزایش حقوق دارند و نشست شورای عالی کار اواخر شهریور خواهد بود اما ما آیا حقوق کارگران افزایش می یابد؟