تصویب افزایش سرمایه افرانت
در مجمع عمومی فوق العاده صورت گرفت

تصویب افزایش سرمایه افرانت

همزمان با بیست و ششمین سالروز تاسیس شرکت افرانت (سهامی عام) مجمع عمومی فوق العاده این شرکت روز دوشنبه ۱۵ آبانماه با دستور کار افزایش سرمایه ۷۶ درصدی تشکیل و با موافقت سهامداران، این افزایش سرمایه به تصویب رسید.