انتقاد تولیدکنندگان از قیمت گذاری دستوری تن ماهی و رب گوجه فرنگی نتیجه داد

انتقاد تولیدکنندگان از قیمت گذاری دستوری تن ماهی و رب گوجه فرنگی نتیجه داد

انتقاد تولیدکنندگان از قیمت گذاری دستوری تن ماهی و رب گوجه فرنگی نتیجه داد بنابراین وزارت جهادکشاورزی با حذف قیمت دستوری این دو محصول موافقت کرده و امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار نهایی و در روز شنبه ابلاغ خواهد شد. 

کارگزاری بانک ملیکارگزاری ایساتیس پویاتامین سرمایه نوین