رفع توثیق سهام خبهمن

رفع توثیق سهام خبهمن

شرکت گروه بهمن از فک رهن 1.170.000.000 سهم گروه بهمن در پرتفوی شرکت بازرگانی تدارکات پویا ابریشم شرکت خبر داد.

ثنظام مزایده دارد

ثنظام مزایده دارد

ثنظام از برگزاری مزایده عمومی برای واحد مسکونی واقع در رامسر و پیش فروش برای واحد مسکونی واقع در تهران خبر داد.