ادامه رشد تپسی در دی ماه

ادامه رشد تپسی در دی ماه

بررسی صورت های مالی افشا شده تپسی در سامانه کدال نشان از ادامه رشد تپسی در دی ماه و ثبات این شرکت در رشد سودآوری حکایت دارد.