فراموش نکنیم با توجه به چالش های ارزی بعید است تا پایان سال جاری خبری از ورود خودروهای دست دوم خارجی به بازار شود. هنوز سیاست گذار بعد از حدود 14 ماه نتوانسته روند عرضه خودروهای وارداتی صفر کیلومتر به بازار را مشخص کند در این شرایط چگونه ممکن است از مسیر واردات خودروهای کارکرده خارجی قیمت خودروهای مونتاژی کاهش پیدا کند.

اعلام قیمت علی الحساب برای خودروهای صفر کیلومتر وارداتی هم نشان می دهد، سیاست گذار همچنان به جزیره ای اداره کردن بازار خودرو اصرار دارد و قرار نیست بازار خودروهای پرتقاضا از خودروهای مونتاژی آسیب ببیند و گزندی از ناحیه واردات خودرو متوجه  بازار خودروهای مونتاژی شود.

حرکت ماشین تورم نیز مساله ای است که روی قیمت بازاری خودروهای مونتاژی تاثیر منفی می گذارد. کارشناسان بازار خودرو معتقدند تا پایان سال قیمت بازاری خودرو رشدی حدود 15 درصد تا 20 درصدی را تجربه خواهد کرد.

این میزان رشد در شرایطی است که اتفاق خاصی نیفتد و نرخ ارز جهش خاصی نکند. بنابراین به نظر می رسد تحلیل معاون وزیر صمت درباره کاهش قیمت بازاری خودروهای مونتاژی چندان محلی از اعراب ندارد. شاید این منطقی می داند، قیمت خودروهای مونتاژی رشد می کند برای همین سعی دارد تا با خبر درمانی این زهر این اتفاق را به صورت مقطعی هم که شده بگیرد.