فروش قسطی خودرو، آن هم بدون سود نشان می دهد که وضعیت بازار چندان باب میل خودروسازان نیست. مدیران خودروساز خصوصی پیش بینی می کنند در کوتاه مدت خبری از تشکیل صف های طولانی برای خرید خودرو به قیمت کارخانه نیست بنابراین فروش قسطی را در دستور­کار دارند. به نظر می رسد چنانچه روند تحویل خودروهای وارداتی صفر کیلومتر و همچنین نهایی شدن واردات خودروهای دست دوم سبب شود تا خودروسازان خصوصی برای واگذاری محصولات خود بیش از گذشته با مشتریان راه بیایند.