همه خودروها به جز ریسپکت از سود مشارکت سالیانه محروم هستند اما چنانچه بهمن موتور در تحویل آنها تاخیر کند، قول داده تا ماهانه سه درصد از قیمت خودرو را به عنوان جریمه به حساب متقاضیان واریز کند.

رنگ خودرو و همچنین تریم داخلی همه خودروها به جز ریسپکت بر اساس موجودی تحویل داده می شود.

ریسپکت رنگش براساس موجودی تحویل داده می شود اما تریم داخلی آن مشخص است و بهمن موتوری ها تریم مشکی را برای آن در نظر گرفته اند. سود مشارکت ریسپکت 17.5 درصد سالیانه و جریمه دیرکرد آن نیز 2.5 درصد ماهیانه اعلام شده است.