کاذر از انعقاد قراردادی مهم خبر داد

کاذر از انعقاد قراردادی مهم خبر داد

شرکت فرآورده های نسوز آذر (کاذر) انجام خدمات مهندسی پایه وتفصیلی ، تهیه نقشه های ساخت و تهیه مدارک خرید ،مهندسی خرید مصالح وتجهیزات ،ساخت،انکربلوت ولاینر انجام عملیات بتنی ونصب وتشت وراه اندازی واحد اکسیژن باظرفیت 1300nm3/h شرکت پارسا انرژی اتمسفر ایرانیان (سهامی خاص) را بر عهده گرفت.